Att leva och åldras

Omsorgsverksamheten ska präglas av delaktighet och livskvalitet
både för den som behöver LSS och för den som åldras och behöver
hemtjänst eller omsorgsboende.

För att möta framtidens volymökningar och ett ökat vårdbehov måste en utbyggnad av kommunens omsorgsverksamhet ske, i offentlig såväl som i privat regi. Fler omsorgsboenden och trygghetsboenden behövs i centralorten men också i kommunens sex basorter.

Vi kommer att behöva utveckla nya typer av serviceboenden för att möta det förändrade behovet. Kommunen ska arbeta för ökad valfrihet för den enskilde och värna privata utförares möjlighet att agera i kommunen. Fokus för verksamheten ska alltid vara kvalitet och inte vilken utförare som tillhandahåller omsorgen.

Tappade uppkopplingen