En trygg kommun

Det skall vara tryggt att bo, verka och leva i Kristianstads kommun
under alla tider på dygnet. För att öka tryggheten ska vi arbeta med
både förebyggande insatser gentemot unga men även insatser för att
stoppa kriminaliteten. Detta innebär bland annat kameraövervakning på brottsutsatta platser, utvecklad samverkan mellan polisen och kommunen samt att förstärka med ordningsvakter i det offentliga rummet.

Familjens roll i det brottsförebyggande arbetet är stor. Kommunen måste därför arbeta med att stärka de familjer som behöver stöd. För att motverka att ungdomar hamnar i kriminalitet är det avgörande med tydliga, tidiga och förbyggande insatser. Det handlar om meningsfulla och relationsbyggande fritidsaktiviteter och samarbete mellan skola, socialtjänst, föreningsliv och polis.

Tappade uppkopplingen