Bo och verka

Moderaterna är frihetens främste försvarare där individens egen kraft är överordnad systemen. Vi strävar alltid efter att undanröja strukturer och hinder som begränsar människors möjligheter att styra över sina liv.
Jobben kommer genom att företag startar, stannar och växer i vår kommun.

Det skall vara lätt att driva företag här. Framåtsträvande entreprenörskaps-, innovations-, och nyföretagarpolitik är avgörande för vår kommuns konkurrenskraft på längre sikt. Fler kvinnor måste få möjlighet att pröva sina idéer som företagare och fler kvinnliga företagare måste få möjlighet att utveckla sina företag.

En välfungerande arbetsmarknad är en avgörande faktor för att nya jobb skapas. Utan jobben, är vår tids största utmaning – integrationen – inte möjlig att lösa. De etablerade företagen behöver förutsättningar för att kunna växa och anställa, annars riskerar många människor fastna i bidragsberoendet. Företagen är motorn i vår kommun och det är främst i små och medelstora företag som nya jobb växer fram.

Trots hög arbetslöshet och många tillgängliga resurser har arbetsgivarna svårt för att hitta medarbetare med rätt kompetens. Moderaternas mål är att rörligheten och matchningen på arbetsmarknaden skall förbättras samt att bidra till att utbildningssystemet blir mer träffsäkert, vilket leder till ökad sysselsättning, skapar tillväxt och ett hållbart arbetsliv.

Fungerande infrastruktur är centralt för tillväxten och för möjligheten att verka, bo och bedriva företag i Kristianstads kommun. Det är en självklarhet att delar av infrastrukturen i vår kommun, såsom vägnät, järnvägsnät, fibernät, elnät, sjöfart och flyg hela tiden skall utvecklas för att klara dagens och framtidens utmaningar.

Moderaterna skall bidra till att planläggning av mark och vatten sker för ett socialt, ekologiskt och hållbart byggande med hänsyn till den enskilda människans frihet. Samhällsutvecklingen skall främja jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och långsiktigt hållbara livsmiljöer idag och för kommande generationer.

Moderaterna skall verka för att Kristianstad skall erbjuda kommuninvånarna goda möjligheter att själv påverka den plats och miljö man vill bosätta sig på. I vår kommun skall bostadspolitiken utformas så den ger förutsättningar för bostäder som tillgodoser olika människors olika behov av trygghet och önskemål i skiftande skeden av livet.

Migrationskrisen har skapat stort tryck på flera delar av vårt samhälle, vilket också kommer att påverka Kristianstad under lång tid framöver. Framförallt kommer vissa stadsdelars utveckling att utmanas. För att bryta den nedåtgående sociala spiralen i de utsatta bostadsområdena kommer moderaterna att verka för ett ökat inslag av bostadsrätter och ägarlägenheter i dessa områden. Rätt hanterat kan det stärka stadens, kommunens och områdenas utveckling.

Moderaterna är väl förberedda och vi har de bästa idéerna för att möta stadens och kommunens utmaningar:
• Företagen är motorn i vår kommun och det är främst i de små och medelstora företagen som jobben växer fram. Kommunen skall vara med och underlätta, helt enkelt vara smörjmedlet åt företagandet.

• Moderaternas mål är att rörligheten och matchningen på arbetsmarknaden skall förbättras.

• Moderaterna skall bidra till att utbildningssystemet blir mer träffsäkert, vilket leder till ökad sysselsättning, skapar tillväxt och ett hållbart arbetsliv.

• Fungerande infrastruktur är centralt för tillväxten och för möjligheten att verka, bo och bedriva företag i Kristianstads kommun.

• Framåtsträvande innovations- och nyföretagarpolitik vilket är avgörande för vår kommuns konkurrenskraft på längre sikt.

• Fler kvinnor ska få möjlighet att pröva sina idéer som företagare och fler kvinnliga företagare ska få möjlighet att utveckla sina företag.

• Samhällsutvecklingen skall främja jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och långsiktigt hållbara livsmiljöer idag och för kommande generationer.

• Moderaterna skall verka för att Kristianstad erbjuder kommuninvånarna goda möjligheter att själv påverka den plats och miljö man vill bosätta sig på.

• I vår kommun skall bostadspolitiken utformas så den ger förutsättningar för olika slags bostäder som tillgodoser olika människors behov av trygghet och önskemål i olika skeden av livet.

• För att bryta den nedåtgående sociala spiralen i de utsatta bostadsområdena ska moderaterna verka för ett ökat inslag av bostadsrätter och ägarlägenheter så att bostadskarriärer möjliggörs.

Tappade uppkopplingen