Integration

När en nyanländ ska börja sin etablering uppstår ofta ett glapp mellan systemen. I glappet får de nyanlända söka försörjningsstöd hos kommunen. Vi vill ersätta bidraget under glappet med etableringslån som skall återbetalas till kommunen. För att kvalificera sig för den svenska välfärden måste man arbeta och bidra till densamma. Detta lägger fokus på ansvarstagande för alla som vill vara en del av det svenska samhället, samt skapa utrymme för att använda mer skatteresurser till andra delar av välfärden.

Nyanlända ska mötas av verktyg för att bli självförsörjande och inte av bidrag, utan krav på motprestation. Den som inte talar svenska har svårt att få ett arbete.

Vi vill införa automatiserad handläggning av försörjningsstöd vilket ger en kortare handläggningstid och en ökad rättssäkerhet. Resurser skall användas för att stoppa bidragsfusk, minska kostnader och få fler i arbete.

• Prioritera kärnverksamheten i fördelningen av skattepengar.
• Vi kräver motprestation hos dem som uppbär försörjningsstöd.
• Verka för att införa etableringslån för nyanlända.
• Krav på att kvalificera sig för den svenska välfärden.
• Krav på utbildning i svenska för att få försörjningsstöd.
• Automatiserad handläggning av försörjningsstöd.

Tappade uppkopplingen