Omsorg

Med tanke på de utmaningar vi står inför med en åldrande befolkning så behöver vi i Kristianstad tänka brett och nytt. Då är en mångfald av utförare oerhört viktigt och därför anser vi Moderater att fler privata alternativ ska finnas med i nybyggnation.

Vi anser att valfriheten ska finnas kvar och utökas, eftersom den skapar kvalitetskonkurrens och ökad tillgänglighet. Bra verksamheter ska tillåtas växa och utgöra en viktig del av kommunen, fokus ska alltid vara att leverera kvalitet, oavsett utförare. För att uppnå detta krävs en enhetlig kvalitetskontroll i samtliga verksamheter.

Det är av yttersta vikt att kommunens utförare och entreprenörer ges möjlighet att verka på samma villkor. Det är även viktigt att utveckla verksamheter i egen regi och ge utförarna stort mått av självständighet att forma den egna verksamheten i form av självstyrande enheter så kallad intraprenad.

Hälsofrämjande och förebyggande arbete är av största vikt i ett värdigt och hälsosamt åldrande och ska därför erbjudas större frihet och möjlighet till egen aktivitet. Det är viktigt att alltid se till det friska i människan och ta vara på det.

• Konkurrensutsätt samtliga vård- och omsorgsboenden inom Kristianstad kommun. Minst hälften ska driftas av externa aktörer senast år 2030.

• Kvalitetsgolv istället för vinsttak.

• Driva på införandet av välfärdsteknologi.

• Valfriheten för den enskilde individen bör utökas.

• Införa likvärdig och enhetlig kvalitetskontroll av verksamheterna utan att göra skillnad på externa och offentliga utförare.

• Ökad valfrihet för ett värdigt och hälsosamt åldrande.Tappade uppkopplingen