Utbildning

Alla barn ska få en bra start i livet med likvärdiga förutsättningar att lära och utvecklas med lärandet i centrum och satsning på tidiga läs och skrivinsatser samt stödinsatser för elever som behöver. Det viktigaste för att stärka eleverna är att vi har kompetenta pedagoger, mer undervisningstid samt kunskapsuppföljning. Varje barn ska kunna känna hopp om sitt eget livs möjligheter. Ökad studiero och trygghet i skolorna är en förutsättning för lärandet.

Lärare som får ägna sig åt skolans huvuduppdrag gör en väsentlig skillnad för elevernas resultat. Kristianstad kommuns skolor ska ligga i framkant och följa den digitala transformationen. Det innebär att skolorna ska använda den teknik som stödjer och utvecklar elevens lärande.

Moderaterna i Kristianstad bejakar valfrihet och vill därför fortsatt verka för en hög grad av valfrihet för föräldrar och elever att välja den pedagogik och skola – oavsett kommunal eller fristående – som de tycker passar dem.

För att elevens utveckling ska maximeras anser vi att lärandekedjan ska vara sammanhängande från förskola till gymnasium. Förskolans roll är att ge barnet de förutsättningar som krävs inför skolstarten såsom en trygg tillvaro med en pedagogisk utveckling. Barngruppernas storlek ska beaktas för att pedagogiken och lärandet ska ge bästa resultat.

Moderaterna ska verka för att personalen för fritidsverksamheten är utbildad och de ska kunna ge pedagogiskt stöd och läxhjälp även innan och efter skoltid.

Varje elev ska från sin kunskapsnivå utmanas i sitt lärande för att deras individuella utveckling ska maximeras. För eleven som inte uppnår kunskapsmålen är lov- / sommarskola ett viktigt instrument för elevens utveckling.

För en bättre koppling mellan skolan och arbetslivet bör eleverna redan på högstadiet få tillfälle till årliga praktikveckor. För att förmedla praktikplatser och karriärvägar i arbetslivet ska vi återinföra Studie- och yrkesvägledare fullt ut på våra högstadie- och gymnasieskolor.

Vi vill stärka statusen för yrkes- och lärlingsutbildningarna därför att sannolikheten stärks att få arbete eller starta eget företag är betydligt större om man väljer dessa gymnasieprogram. Skolan ska också bidra till att elevernas entreprenörskap uppmuntras till exempel genom att de får prova på att driva eget företag inom ramen för Ung företagsamhet.

Den psykiska ohälsan hos unga ökar alltjämt. För elevernas välmående är en fungerande elevhälsa av största vikt då de tidigt kan fånga upp de bekymmer som kan störa deras utveckling och lärande. Vi vill att elevhälsan ska ha tillräckliga förutsättningar för att möta elevers behov.

• Elevens lärande i centrum med satsning på tidiga läs och skrivinsatser, tidigare stödinsatser för elever som behöver detta.
• Ökad trygghet och mer studiero i klassrummen/skolorna.
• Lärarna ska ägna sig åt sitt huvuduppdrag.
• Lov- och sommarskola ska kunna erbjudas fler elever.
• Alla elever ska erbjudas läxhjälp.
• Elevhälsan ska ha tillräckliga förutsättningar för att möta elevers behov.
• Utveckla entreprenörskap i skolan.


Tappade uppkopplingen